Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

predaja a doručenia tovaru prostredníctvom internetovej objednávky

I.

Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja a doručenia tovaru prostredníctvom internetovej objednávky (ďalej len „VOP“) sú zverejnené v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 102/2014 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 5 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z. – o elektronickom obchode (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“) a upravujú vzájomné práva a povinnosti vo vzťahoch Predávajúci – Kupujúci.

2. Právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe elektronickej komunikácie s využitím webového sídla alebo elektronickej pošty sa riadia Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o elektronickom obchode a ostatnými právnymi predpismi SR, ak VOP neustanovujú inak.

II.

Základné pojmy a informácie

1. Zmluvné strany sú Kupujúci a Predávajúci.

2. Predávajúci je osoba, ktorá Kupujúcemu odplatne odovzdáva tovar ním objednaný prostredníctvom elektronickej komunikácie s využitím webového sídla alebo elektronickej pošty.

3. Kupujúci je osoba, ktorá od Predávajúceho nadobúda vlastnícke právo k tovaru, ktorý si objednal prostredníctvom elektronickej komunikácie s využitím webového sídla alebo elektronickej pošty. Kupujúci je spotrebiteľom, ak pri uzavieraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

4. Tovarom sú potraviny rastlinného pôvodu, najmä čerstvé, ale aj spracované ovocie, zelenina a ostatné poľnohospodárske produkty.

5. Zmluva je dvojstranný súhlasný prejav vôle Predávajúceho a Kupujúceho realizovaný elektronickou komunikáciou s využitím webového sídla alebo elektronickej pošty, ktorou sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Kupujúcemu tovar, za čo mu Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za podmienok uvedených v týchto VOP.

6. Webové sídlo je internetová stránka www.mojzelovoc.sk ktorá je prevádzkovaná Predávajúcim na účely vykonávania jeho činnosti podľa bodu 2 tohto článku.

7. Kontaktné a iné údaje Predávajúceho:

  • Obchodné meno: AROKOP s.r.o.
  • Sídlo: Royova 6763/6, Prešov
  • IČO: 51478218
  • Mail: info@mojzelovoc.sk
  • Telefón: 0904824204
  • Bankové spojenie: SK6383300000002601416254

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove (RUVZ)

Hollého 5, 080 01 Prešov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov (RVPS)

Levočská 112, 080 01 Prešov

III.

Objednávka, uzavretie zmluvy

1. Návrh na uzavretie Zmluvy podáva Kupujúci objednávkou, t.j. voľbou tovaru s jej následným potvrdením na webovom sídle podľa zverejnenej ponuky spolu s uvedením povinných údajov o jeho osobe a dodacej adrese. O prijatí objednávky bude Kupujúci upovedomený formou elektronickej pošty bezprostredne po jej spracovaní Predávajúcim.

2. Povinné údaje pre platný návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Kupujúceho sú: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt a adresa na doručenie tovaru.

3. Prijatie objednávky sa považuje za platné uzavretie Zmluvy, ktoré je pre zmluvné strany záväzné so všetkými následkami, to neplatí pre prípad uvedený v čl. IV bod 2 písm. c). Vtedy je Zmluva uzavretá až zaplatením kúpnej ceny.

4. Zmluva je pre zmluvné strany platná a záväzná až do jej splnenia alebo zániku spôsobom uvedeným v čl. VIII VOP alebo spôsobom upravenom vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

IV.

Práva a povinnosti Predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

a) predávať tovar v správnej hmotnosti a prezentovanej kvalite. Predávajúci vyhlasuje, že ponúka na predaj tovar vypestovaný alebo vyrobený výlučne na Slovensku,

b) na vlastné náklady a zodpovednosť doručiť Kupujúcemu tovar vymedzený v Zmluve na stanovenú adresu, v dohodnutom množstve, kvalite, cene a termíne, a zabaliť ho spôsobom potrebným na uchovanie jeho kvality. Pod dodaním tovaru sa rozumie jeho preprava a vyloženie z vozidla na mieste určenej adresy, nie fyzický prenos tovaru do obytných priestorov Kupujúceho. Pre včasnosť dodania tovaru je prípustná tolerancia +/- 2hodiny,

c) v prípade neprevzatia tovaru Kupujúcim alebo ním poverenou osobou v dohodnutom čase tento tovar uschovať,

d) vydať Kupujúcemu alebo ním poverenej osobe v prípade platby v hotovosti doklad o zaplatení tovaru, ktorý zároveň slúži ako dodací list,

e) bezodkladne upovedomiť Kupujúceho o nedostupnosti objednaného tovaru alebo nemožnosti jeho dodania.

f) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Ustanovenie bod 2 písm. d) tohto článku VOP tým nie je dotknuté.

2. Predávajúci má právo:

a) v prípade potreby si pre účely odovzdania tovaru overiť totožnosť Kupujúceho alebo ním poverenej osoby,

b) odmietnuť odovzdanie tovaru Kupujúcemu, ak mu najneskôr pri doručení nebude uhradená dohodnutá kúpna cena v plnej výške,

c) žiadať platbu vopred od Kupujúceho, ktorý si kedykoľvek predtým neprevzal objednaný tovar v odbernej lehote,

d) od Kupujúceho žiadať poplatok vo výške 2,- EUR, za uskladnenie tovaru, ktorý bol doručený, ale nebol zavinením Kupujúceho prevzatý. Tento poplatok si Predávajúci môže aj jednostranne započítať na pohľadávku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny po odstúpení od Zmluvy,

e) odstúpiť od Zmluvy za podmienok vymedzených v čl. VIII. VOP.

V.

Práva a povinnosti Kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

a) zaplatiť riadne a včas Predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v Zmluve, a to v hotovosti pri prevzatí alebo vopred bankovým prevodom,

b) zabezpečiť prevzatie tovaru v stanovenom mieste a čase, a to buď osobne, alebo poverenou osobou,

c) bezprostredne po doručení skontrolovať tovar,

d) uhradiť Predávajúcemu poplatok vo výške 2,- EUR za uskladnenie tovaru, ktorý bol doručený, ale nebol zavinením Kupujúceho prevzatý.

2. Kupujúci má právo:

a) bezplatne zmeniť objednávku tovaru prostredníctvom elektronickej komunikácie vždy do utorka 11:59 hod. Ustanovenia čl. III VOP platia obdobne,

b) uplatniť si u nároky z vád tovaru podľa čl. VII VOP,

c) overiť si hmotnosť dodaného tovaru pri jeho prevzatí od Predávajúceho kalibrovanou váhou,

d) odstúpiť od Zmluvy za podmienok vymedzených v čl. VIII. VOP.

VI.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím osobne alebo poverenou osobou.

2. Nebezpečenstvo náhodnej škody na tovare prechádza na Kupujúceho pri prevzatí tovaru od Predávajúceho. Nebezpečenstvo náhodnej skazy tovaru prechádza na Kupujúceho aj v prípade, ak zaviní nemožnosť doručenia tovaru podľa Zmluvy, a teda je v omeškaní s prevzatím tovaru.

VII.

Uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru – reklamácie

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí. Vady môžu spočívať v akosti, množstve a druhu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí Kupujúcim alebo ním poverenou osobou.

2. Reklamáciu je možné si uplatniť u Predávajúceho osobne, alebo na kontaktoch uvedených v bode 7 čl. II. VOP.

3. Vady tovaru je povinný Kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak právo zaniká. Predajca nezodpovedá za vady, ktoré sú zjavné, a neboli Kupujúcim, alebo ním poverenou osobou vytknuté bez zbytočného odkladu po tom, čo mala táto osoba možnosť tovar skontrolovať. Za zjavné vady sa vždy považujú vady v množstve a druhu tovaru.

4. Vzhľadom na charakter tovaru je pre jeho množstvo prípustná odchýlka +/- 10 % z uvádzanej hmotnosti.

5. Ak ide o vady tovaru, ktoré nebránia jeho zdraviu nezávadnej konzumácii, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Inak má Kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od Zmluvy.

VIII.

Odstúpenie od Zmluvy

1. Predávajúci má právo na odstúpenie od Zmluvy ak:

a) Kupujúci neuhradil najneskôr do prevzatia tovaru kúpnu cenu v plnej výške,

b) Kupujúci tovar neprevezme v dohodnutom čase a mieste,

c) pre nedostupnosť tovaru nebude možné zo strany Predávajúceho záväzok zo Zmluvy splniť. To neplatí ak bude Kupujúcemu po oznámení tejto skutočnosti ponúknuté náhradné plnenie, a Kupujúci bude so zmenou objednávky súhlasiť. Zmena Zmluvy bude Kupujúcemu potvrdená prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci má právo na odstúpenie od Zmluvy ak:

a) mu objednaný tovar nebude v stanovenom čase a mieste doručený. Čas dodávky vyplýva z telefonickej dohody medzi zmluvnými stranami,

b) bude mať tovar vady, ktoré sú prekážkou jeho zdraviu nezávadnej konzumácii a výmena tovaru nebude možná,

c) tak po uzavretí Zmluvy vykoná aj bez udania dôvodu najneskôr do utorka v čase 23:59 hod.

3. Odstúpenie od Zmluvy Kupujúci môže realizovať prostredníctvom formulára v prílohe.

IX.

Vylúčenie zodpovednosti Predávajúceho

1. Predávajúci nezodpovedá za prenášané informácie v zmysle § 6 Zákona o elektronickom obchode.

X.

Osobné údaje a ich ochrana

1. Kupujúci zaslaním objednávky prostredníctvom webového sídla Predávajúceho čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 2 čl. III. VOP a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

5. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. prepravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..
* Nehodiace sa prečiarknite.